Nowo mianowany redaktor naczelny Wiadomości Chemicznych, prof. Piotr J. Chmielewski od początku swej działalności zawodowej związany jest z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie skończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii (1980), doktoryzował się (1985) i habilitował (1997) i którego jest profesorem (od 2000 r.). Tytuł profesorski uzyskał w roku 2005. Zainteresowania naukowe prof. Chmielewskiego ewoluowały od chemii koordynacyjnej metali przejściowych z ligandami organicznymi do chemii metaloorganicznej i czysto organicznej. W okresie doktoranckim oraz na stażu podoktorskim (1988-1990, prof. Daryle H. Busch, Ohio State University, Columbus oraz University of Kansas, Lawrence) zajmował się związkami kobaltu z zasadami Schiffa i związkami makrocyklicznymi (cyklideny oraz makrocykliczne pochodne glioksymu, struktura, chemia supramolekularna, analiza EPR).  Od roku 1989 datuje się współpraca z prof. C. Lechosławem Latos-Grażyńskim w ramach zespołu badawczego Chemii Porfiryn i Metaloporfiryn w Instytucie Chemii, a następnie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedmiotem badań prof. Chmielewskiego były heteroporfiryny, ich właściwości koordynacyjne, spektroskopowe (NMR, EPR) i redoksowe. Część tych badań prowadzona było we współpracy z prof. Alanem Balchem i prof. Marilyn Olmstead (University of California, Davis). Prof. Chmielewski należy do współodkrywców (1993) tzw. odwróconej porfiryny (NCP). Wszechstronne badania NCP stały się głównym polem jego aktywności naukowej prowadząc do odkrycia wielu interesujących pochodnych o charakterze monomerów oraz oligomerów, wykazujących niezwykłe właściwości stereochemiczne i redoksowe.  W roku 2006 rozpoczął bardzo owocną i trwającą do tej pory współpracę z prof. Xiaofangiem Li (Chińska Akademia Nauk, Pekin oraz Uniwersytet Prowincji Hunan, Xiangtan). Współpraca ta obejmuje zagadnienia związane z chemią organiczną i stereochemią pochodnych NCP oraz innych aromatycznych i antyaromatycznych związków makrocyklicznych. Epizodycznie współpracuje również z prof. Sijbrenem Otto (Uniwersytet Groningen), prof. Latos-Grażyńskim i dr. hab. Miłoszem Pawlickim (Uniwersytet Wrocławski). Systematyczną, trwającą już ok. siedmiu lat współpracę nawiązał natomiast z grupą prowadzoną przez prof. Marcina Stępnia na macierzystym Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedmiotem zainteresowań i współpracy są chemia i stereochemia oraz chemia supramolekularna układów makrocylicznych, a także chemia redoks węglowodorów aromatycznych o niestandardowej strukturze i nanografenów, w tym organicznych układów o wysokim ładunku i spinie.  Prof. Piotr Chmielewski jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji w czasopismach o cyrkulacji międzynarodowej o sumarycznym IF ok. 500, które były cytowane  ponad 3000 razy, h = 33.